หน้าหลัก    ลิงค์ 
ลิงค์
 
 กำหนดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-3
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (คอมพิวเตอร์ )   คอมพิวเตอร์
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (คอมพิวเตอร์ )   คอมพิวเตอร์
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (คอมพิวเตอร์ )   คอมพิวเตอร์
 กำหนดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.4-6
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ง 00001)   คอมพิวเตอร์ 1-2
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ง 00002)   คอมพิวเตอร์ 3-4
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ง 00003)   คอมพิวเตอร์ 5-6
 กำหนดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1-3
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ง 00004)   คอมพิวเตอร์ 1-2
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(ง 00005)   คอมพิวเตอร์ 3-4
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ง 00006)   คอมพิวเตอร์ 5-6